محصولات iis

Image

سامانه iQ-RIS
محصول IIS

Image

ایستگاه کاری iQ-View
محصول IIS

Image

سامانه iQ-PACS
محصول IIS

Image

ماژول iQ-DICOMReader
محصول IIS

Image

ماژول iQ-Router
محصول IIS

Image

تبلت تشخیصی MED-TAB
محصول IIS

Image

iQ-TeleRadiology
محصول IIS

Image

ماژول iQ-Cloud PACS
محصول IIS