iQ-VNA

اطلاعات محصولویژگی هادانلود بروشور

Vendor Neutral Archive یا به اختصار VNA ، راهکار آرشیو تصاویر پزشکی در کنار اسناد و سایر اطلاعات بیمار در فضای ذخیره ساز مرکزی بصورت استاندارد، سازگار و مستقل از فرمت ارائه شده اطلاعات می باشد. این راهکار می تواند بعنوان راهکار مشترک بین چندین مرکز مورد استفاده قرار گیرد. کمپانی Image Information Systems راهکار iQ-VNA را با هدف بهره گیری از این تکنولوژی در مورد اطلاعات دایکام با هدر DICOM Part 10 و non-DICOM Objects بمنظور آرشیو استاندارد و سازگار ارائه نموده است.

از مهمترین ویژگیهای iQ-VNA می توان به قابلیت های زیر اشاره کرد:
1- تبادل سریع و راحت اطلاعات درون سامانه ای
2-جلوگیری از تکرار اطلاعات
3-امنیت بالای سامانه
4-آرشیو تصاویر DICOM در کنار اطلاعات non-DICOM از جمله : PDF,Text,Video,Wave Form و ...
5- قابل استفاده برای دپارتمان های : Radology,Cardiology,GeneralMedicine,Pathology,Laboratory,Dermatology

دانلود بروشور